اهدای نقدی

جهت ارائه خدمات موسسه خیریه حمایت از بیماران متابولیک استان زنجان به منظور تامین اندکی از بودجه مورد نیاز برای رفاه حال بیماران تحت پوشش، شما همراهان گرامی میتوانید از طریق شماره حساب و شماره کارت زیر مبالغ اهدائی خود را واریز نمایید.

شماره حساب:

0111641199002

شماره کارت:

6625 9995 9918 6037